30697203 (driftsforstyrrelser) post@stoubyvand.dk

VEDTÆGTER

Vedtægter for Stouby Vandværk A.m.b.a.

Vedtaget d. 15. marts 2011.

Navn og hjemsted
§1
Selskabet, som er stiftet den 15. marts 2011, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stouby Vandværk A.m.b.a.

Selskabet træder i stedet for interessentselskabet Stouby Vandværk, som blev stiftet 7. juli 1914 og opløst 15. marts 2011 – se §18.

Selskabet har hjemsted i Hedensted Kommune.

Formål
§2
Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Vandet skal leveres til lavest mulige driftsbidrag, som dog foruden driftsomkostningerne skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige hensættelser til fornyelser og nødvendige udvidelser.

Medlemmer
§3
Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

Medlemskab forudsætter betalt indskud samt anlægsbidrag.

Medlemmernes rettigheder
§4
Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kommunen fastsatte regulativ.

Medlemmernes forpligtigelser
§5
For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

Det påhviler ethvert medlem at orientere sig om selskabets vedtægter, regulativ og gældende takstblad, som alle kan ses på selskabets hjemmeside www.stoubyvand.dk

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad, herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet, ved dødsfald medlemmets bo, forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.

Udtræden af selskabet
§6
Udtræden af selskabet på anden måde end ved ejerskifte kan kun ske

–       ved ejendommens nedlæggelse (sletning som selvstændig matr. nr.),
–       ved ekspropriation o.l. forudsat vandforbrugende virksomhed ophører,
–       hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område,
–       ved eksklusion af selskabet p.g.a. restance, der ikke har kunnet inddrives – dog først efter udløbet af eventuelle i regulativet nævnte frister.

Efter eksklusion afbrydes vandforsyningen, og såfremt der senere ønskes vandforsyning til omhandlende ejendom, betragtes dette som en nytilslutning.

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom evt. omkostninger afholdes af medlemmet.

Før udtræden kan finde sted, skal ejendommens stikledning afbrydes ved forsyningsledningen.

Anlæg
§7
Selskabet anlægger vandværk med boringer, behandlingsanlæg og pumper, eventuelt højdebeholder samt hoved- og forsyningsledninger. For medlemmer, der senere tilsluttes værket, etableres forsyningsledningsnet og stikledning, dog jfr. regulativets bestemmelser herom.

Selskabet har ejendomsretten til hele forsyningsanlægget incl. stikledning til og med stophane, også til de dele af ledningsnettet, som helt eller delvist måtte være betalt af private.

Pligten til vedligeholdelse og nødvendig fornyelse påhviler i samme udstrækning selskabet.

Ledninger over privat grund
§8
Selskabet er berettiget til at føre ledninger over medlemmernes ejendomme, så vidt muligt kun på tidspunker, hvor det forvolder mindst gene. Nødvendige reparationer skal dog kunne udføres til enhver tid. Såfremt der ved arbejder af denne art forårsages påviselig skade, betaler selskabet en efter bestyrelsens skøn rimelig erstatning.

Bestyrelsen kan fastsætte almindeligt gældende regler for beregningen af denne erstatning.

Grundejerne er dog berettiget til at forlange erstatningen fastsat ved voldgift.

Såfremt det undtagelsesvis vise sig formålstjenligt eller nødvendigt for et medlem at føre sin stikledning over et andet medlems grund, er denne forpligtet til at tåle dette, hvis bestyrelsen finder det rimeligt, og på betingelse af, at der tinglyses deklaration om ledningens placering samt adgang til dens reparation og vedligeholdelse, alt for den interesseredes regning.

Deklarationen skal godkendes af bestyrelsen.

Indskrænkninger i vandleverancen
§9
Bestyrelsen afgør i hvilken udstrækning og på hvilke betingelser havevanding må finde sted.

Eventuel ekstra afgift for tilladelse og/eller overtrædelse fastsættes i takstbladet.

Medlemmerne må ikke forsyne andre end eventuelle lejere med vand. Jfr. i øvrigt regulativets bestemmelser.

Forsyning af lejere med vand til erhvervsbrug kræver forudgående godkendelse af bestyrelsen.
Vandspild er forbudt, jvf. Regulativet.

Bestyrelsen kan i særlige tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete indskrænkninger i retten til vandforsyning pålægge overtræderen en bøde eller lignende særafgift.

Generalforsamling
§10
Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 3 ugers varsel ved særskilt meddelelse til hvert medlem / eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag, som ikke er påført dagsordenen, vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor evt. forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives skriftlig til bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingen.

Sådanne forslag skal averteres inden generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Budget for det/de kommende år forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
8. Eventuelt
Bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleant kan genvælges.

Intet medlem under 65 år kan nægte at modtage valg, dog kan et medlem fritages for valg i lige så lang tid, som han/hun tidligere har fungeret som bestyrelsesmedlem, revisor eller som suppleant.

Generalforsamlingen kan fastsætte honorar til et eller flere bestyrelsesmedlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 25% af medlemmerne til bestyrelsen fremsætter skriftlig forlangende herom, ledsaget af skriftlig dagsorden.

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af begæringen, og dagsorden skal udsendes med indkaldelsen eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Over det på generalforsamlingen passerede indføres et resume i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af dirigenten.

Stemmeret og afstemninger
§11
Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Denne stemme kan med fuldmagt overdrages til anden person, der kun kan repræsentere én fuldmagt i alt.

Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning ved personvalg.

Såvel på ordinær som ekstraordinær generalforsamling træffes afgørelser ved simpel stemmeflerhed. Dog kræves der til beslutning om vedtægtsændring mindst 2/3 af de afgivne stemmer, og de foreslåede ændringer skal være averteret forud for generalforsamlingen.

Bestyrelsen
§12
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære generalforsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning.

Herudover vælges på samme måde 1 suppleant, der vælges for 1 år.
Ved afgang fra bestyrelsen indtræder en suppleant. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgående medlems resterende valgperiode.

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Bestyrelsen har ret til godtgørelse efter statens regler for påkrævede rejser vedrørende selskabet.

Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægterne og gældende regulativ og kan for selskabets regning antage personale i fornødent omfang samt afholde de efter eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation, vedligeholdelse og nyanlæg.

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokollen, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

Revision
§13
På generalforsamlingen vælges 2 revisorer, hvoraf der hvert år på skift afgår 1 samt 1 revisorsuppleant, der vælges for 1 år.

Genvalg af revisorer og suppleanter kan finde sted.

Tegningsret
§14
Selskabet tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem.

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser og optagelse af lån kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

Alle regninger skal inden udbetaling være attesterede af et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen kan udstede fuldmagt vedrørende anvisning af udgifter i forbindelse med den daglige drift.

Regnskabet
§15
Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne, men henlægges til fremtidige investeringer.

Revision af regnskaberne foretages af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne og bestyrelsen.

Generalforsamlingen kan vedtage at lade regnskabet revidere af en stataut. eller reg. revisor ved alm. stemmeflerhed.

Opløsning
§16
Opløsningen kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i §12 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab eller forening, der varetager almennyttige formål i selskabets forsyningsområde.

I tvivlstilfælde
§17
I tilfælde af tvivl henvises til Hedensted kommunes normalregulativ for private vandforsyninger.

Ikrafttræden
§18
Selskabets vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 15. marts 2011. De træder i kraft den 1. januar 2011.

Med virkning fra den 1. januar 2011 overtages fra interessentskabet Stouby Vandværk samtlige dette selskabs aktiver og passiver i henhold til den for dette selskab foreliggende reviderede og godkendte årsrapport for 2010, hvorefter interessentskabet Stouby vandværk er opløst.

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter, der den 15. marts 2011 er valgt på generalforsamlingen i interessentskabet Stouby Vandværk, indtræder med virkning fra den 15. marts 2011 i de tilsvarende funktioner i Stouby Vandværk A.m.b.a.

___________________________

Formand, Ib Christiansen

___________________________

Dirigent, Otto Rosenmaj