30697203 (driftsforstyrrelser) post@stoubyvand.dk

TAKSTER

Takstblad

Alle takster er excl. miljøafgift og moms og gældende fra 01.01.2018.

Fast afgift
Enfamiliehus400,00 kr.
Sommerhus400,00 kr.
Lejligheder400,00 kr.
Alle erhverv og institutioner400,00 kr.
Landbrug400,00 kr.
Målerleje pr. år0,00 kr.
Vandpris pr. m32,50 kr.
Grøn afgift pr. m36,37 kr.
Særgebyrer
Restancegebyr (momsfri)100,00 kr.
Flyttegebyr150,00 kr.
Byggevand250,00 kr.
Gebyr mgl. aflæsningskort200,00 kr.
Genåbningsbebyr1000,00 kr.
 1. Skader foranlediget af frost og/eller uagtsom behandling af målerinstallation afholdes
  af andelshaveren.
 2. Fast afgift betales for hver installeret måler med aflæsningspligt.
  Hvor der ved lejligheder, andelsboliger, ungdomsboliger, rækkehuse o.lign på samme
  matrikelnummer evt. er installeret fællesmåler betales fast afgift kr.425,- kr. for hver
  boligenhed i bebyggelsen.
 3. Ud over de anførte afgifter til Stouby Vandværk skal der afregnes miljøafgift i.h.t.
  derom fastsatte takster.
 4. Vedr. tilslutningsafgift skal denne betales inden arbejdet igangsættes.
Tilslutningsafgift excl. moms til Stouby Vandværk A.m.b.a.
Parcelhus indenfor byzoneLandbrug - store/industriParcelhus udenfor byzone
Indskud7.000 kr.7.000 kr.7.000 kr.
Ledningsbidrag15.000 kr.31.000 kr.31.000 kr.
Landbrugspligt
Ledningsbidrag
31.000 kr.
I alt22.000 kr.69.000 kr.38.000 kr.
 1. Alle nyanlæg udføres af Stouby Vandværk
 2. Vandværket betaler for stikledning fremført til skel, evt. markskel. Vandværket afgør, hvilket skel stikledningen fremføres til. Udover Indskud og Ledningsbidrag, betaler forbrugeren for målerbrønd og måler, som leveres af Stouby Vandværk.
 3. Tilslutningsafgift for lejlighed, andelsboliger, ungdomsboliger, rækkehuse og klyngehuse på samme matrikelnummer efter følgende retningslinier: Første selvstændige beboelse 100% – efterfølgende beboelse 75%.
 4.  Såfremt de forventede ledningsudgifter ved en ny tilslutning overstiger ledningsbidraget med mere end 10% har vandværket  mulighed for at opkræve et ledningsbidrag, som er lig med de faktiske udgifter for at tilslutte nye forbrugere.
 5.  For Hørmøllevej nr. 3 og 25 udgør ledningsbidraget pr. ejendom kr. 58.200,- + moms.
 6.  For Bråskovvej 82, 84 og Langbjergvej 23 udgør ledningsbidraget pr. ejendom 1/3 af de totale faktiske udgifter.
 7.  For Vejlevej 136 og 138 udgør ledningsbidraget pr. ejendom 1/2 af de totale faktiske udgifter.
 8.  For Bellevej 15 udgør ledningsbidraget de totale faktiske udgifter.
 9.  For Kalmarvej 5 udgør ledningsbidraget de totale faktiske udgifter.
 10. For Bråskovvej 77 udgør ledningsbidraget de faktiske udgifter.