30697203 (driftsforstyrrelser) post@stoubyvand.dk

SPØRGSMÅL OG SVAR

Hvad gør jeg når…

Vandet er afbrudt?

Har du pludselig fået afbrudt vandet i husstanden, kan det være fordi, at Stouby Vand udfører ledningsarbejde i dit område.  Vandafbrydelsen kan dog også opstå pga. akutte driftsforstyrrelser som f.eks. ledningsbrud.

Ved akut opståede tilfælde undersøg altid:

 • Om vandfilteret (perlatoren) på vandhanen er stoppet
 • Om der mangler både koldt og varmt vand
 • Om naboer eller omkringboende også mangler vand
 • Bor du i etageejendom, kontakt din vicevært
Stouby Vandværk graver på min vej?

Hvis gravearbejdet påvirker din husstand, vil du blive orienteret om, hvor længe arbejdet forventes at vare. Hvis arbejdet medfører, at vi i en kort periode afbryder din vandforsyning, vil du desuden få besked om, hvornår vi stopper vandforsyningen til din husstand og hvor længe afbrydelsen forventes at vare.

Mit vandrør frostsprænger?

Hvis et vandrør sprænger, skal du lukke for hovedhanen og kontakte en VVS-installatør. Skaden kan herefter meldes til forsikringsselskabet. Frostsprængninger kan undgås ved at isolere rørene.

Ved frostsprængninger gives ikke refusion af afgifter på vand, da dette vandspild anses som selvforskyldt.

Min vandmåler sprænger?

Hvis din vandmåler sprænger, skal du hurtigst muligt lukke for hovedhanen og kontakte en VVS-installatør, der kan udskifte måleren. Ved sprængt vandmåler betales den nye måler af husstanden selv.

Vandtrykket er lavt?

Hvis dit vandtryk er meget lavt, kan du undersøge følgende:

 • Er din stophane inde i huset åbnet helt op?
 • Er dine filtre i vandhanerne tilstoppede?

Hvis det lave vandtryk ikke skyldes ovenstående, kontakt da Stouby Vandværk (Lars Henriksen) om driftsforstyrrelser på tlf. 30697203 eller mail: larsadh@gmail.com.

Vandet er uklart?

Hvidt vand: Vandet kan indeholde små hvide bobler som forsvinder efter lidt tid. Dette er små iltbobler, som oftest opstår efter ledningsarbejde, hvorefter der kommer luft i ledningerne.

Rødt/brunt vand: Ved reparationer på ledningsnettet kan vandet blive rødbrunt. Det skyldes aflejringer i ledningerne, som bl.a. kommer fra jern og mangan i drikkevandet. Farven vil forsvinde efterhånden, som ledningerne bliver skyllet igennem. Farvet vand pga. jern og mangan vil normalt ikke give anledning til sundhedsproblemer, hvis det drikkes. Det anbefales dog at lade vandet løbe, til det bliver klart igen.

Jeg vil ændre mit acontoforbrug?

Du kan få dit acontoforbrug ændret, hvis du mener det er sat for højt eller for lavt. Inden du kontakter os, skal du have aflæst måleren.
Kontakt derefter foreningskontoret på tlf. 28747211 eller mail: mn@hicenter.dk.

Jeg ønsker at hjælpe med at bevare grundvandet?

I Danmark behøver vi kun at ilte og filtrere grundvandet på vandværket, førend det kan drikkes fra hanen. Derfor skal vi passe på, at grundvandet forbliver rent.

Gode råd:

 • Undgå at hælde rester af maling, lak, terpentin og andre kemikalier ud i afløbet. I stedet afleveres resterne på genbrugspladsen som farligt affald.
 • Kig efter om beholdere med olie, benzin eller kemikalier er tætte, så indholdet ikke løber ud.
 • Undgå sprøjtegifte i haven.

Kontakt

 • Ved flytning eller spørgsmål til afregning:
  Foreningskontor
  tlf. 28747211
  mn@hicenter.dk